23948sdkhjf

Klimaendringene: RIF med klare forventninger til ny regjering

– Pandemi, strukturelle endringer i næringslivet og klimakrisen krever handlekraft og modig politisk ledelse, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) som har klare forventninger til den nye regjeringen.

Norge må tilpasse seg et klima i endring. Den nye regjeringen bør derfor igangsette et arbeid med en helhetlig stortingsmelding om klimatilpasning, med sikte på en forpliktende opptrappingsplan for investering, oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og offentlige bygninger, mener RIF.

 

– Den nye regjeringen bør særlig vurdere å styrke anskaffelseskompetansen innen livsløpsplanlegging, klima og vedlikehold av infrastruktur og bygg for å redusere faren for liv, helse og miljø, sier Liv Kari Skudal Hansteen.

Hun viser til at RIF gjennom sitt langvarige arbeid med å kartlegge Norges tilstand har dokumentert hvilke utfordringer Norge står overfor når det kommer til offentlig infrastruktur.

Stort oppgraderingsbehov gjør Norge ekstra sårbart for klimaendringene

RIF skriver i en pressemelding at tilstanden på flere viktige infrastrukturområder per i dag er langt fra tilfredsstillende.

– På flere områder er det behov for både å styrke finansieringen og tenke nytt rundt krav i anskaffelser og organisering. Det store oppgraderingsbehovet gjør Norge ekstra sårbart for klimaendringene, og utgjør en trussel mot fysiske verdier og innbyggernes helse og sikkerhet. Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær. Konsekvensene av klimaendringene vil kreve store endringer i måten byer, steder og offentlig- bygg og infrastruktur formes, videreutvikles og tas vare på. RIF har derfor en forventning om at en ny regjering gjør sitt for å bedre tilstanden på kritisk infrastruktur med økonomiske midler og nødvendig tilrettelegging, til tross for at kostnaden kan virke massiv, sier Skudal Hansteen.

Tilstanden til vann- og avløpsnettet er kritisk

Videre påpeker Skudal Hansteen til at tilstanden til vann- og avløpsnettet er blant de mest kritiske sektorene med størst vedlikeholdsetterslep samtidig som det er få statlige sektorovergripende initiativ som kunne ha bidratt til å lette byrden for kommunene og deres innbyggere.

– Avgiftene vil øke drastisk i mange kommuner i de kommende årene hvis det ikke tas nye grep. RIFs forslag er derfor at ny regjering setter ned et ekspertutvalg for å se på de samlede rammevilkårene for vann og avløpsbransjen, herunder tiltak for økt kompetanse innen vann, avløp og miljø, incentiver for bruk av ny teknologi og beste praksis, uttaler hun.

RIF-direktøren viser også til at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er særlig stort og sier at foreningen i tillegg forventer at den nye regjeringen også vil prioritere både en fornyelse av fylkesveiene og flom- og skredsikring i sin samarbeidsplattform.

Strategien for grønn sirkulær økonom er for lite ambisiøs

Skudal Hansteen viser også at det er behov for å vektlegge sirkularitet I BAE- næringen ytterligere fremover.

– RIF mener at strategien for grønn sirkulær økonom er for lite ambisiøs og at det haster med å ta konkrete grep for å redusere utslipp. RIF forventer derfor at ny regjering konkretiserer strategien i samarbeid med BAE- næringen, med sikte på økte krav til gjenbruk og ombruk i offentlige anskaffelser, og i prosjektering av rehabilitering og nybygg, avslutter Skudal Hansteen.

Kilde: RIF

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.101