23948sdkhjf

Masseutfordringene: Det er lite bærekraftig å knuse nytt fjell...

Ti etater har gått sammen om å anbefale tiltak og virkemidler for bedre utnytting og håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser.

Håndtering av jord- og steinmasser berører og reguleres av mange. I 2020/21 er det blitt gjennomført et tverrsektorielt prosjekt for å se på mulige tiltak og virkemidler for å sikre en forsvarlig og mer ressurseffektiv håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser av jord og stein, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning, NVE, Landbruksdirektoratet, Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, Kystverket, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Bærum kommune har samarbeidet om prosjektet. I tillegg har prosjektet fått innspill fra bransjen, organisasjoner og fagmiljøer. Bakgrunnen for arbeidet var et felles oppdrag fra etatenes respektive departement.

Liten gjenvinning i dag

Det oppstår store mengder overskudd av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, i Norge hvert eneste år. Jord- og steinmassene kommer fra samferdselsutbygging og større byggprosjekter, men også fra mange mindre byggeprosjekter. Selv om disse massene kunne blitt gjenvunnet som byggeråstoff og fyllmasser i andre prosjekter har vi grunn til å tro at mye kasseres.

Disse massene krever store arealer som kunne vært brukt til andre formål og massene kan utgjøre en fare for forurensning og kan skade naturmangfoldet. Samtidig utvinnes og omsettes det stadig mer mineralsk nytt byggeråstoff fra pukkverk og grustak.

Hvis det finnes egnede ressurser fra utbyggingsprosjekter, er det lite bærekraftig å knuse nytt fjell, påpeker Miljødirektoratet

Identifiserte flere utfordringer

Regelverk, samarbeid og løsninger er blitt til over tid, og påvirker hvordan vi håndterer overskuddsmasser i dag. Det er derfor god grunn til å se på dette samlet og å identifisere nødvendige forbedringspunkter for å møte dagens og framtidens behov.

Prosjektdeltakerne har sammen identifisert fem utfordringer som gjør at dagens håndtering verken er optimal, effektiv eller forvalter ressursene på en god måte. Uklart regelverk og manglende oversikt gir lite effektive prosesser og dårlig samordning.

Det er også få mottaksanlegg for massene og det må legges bedre til rette for mer gjenvinning av massene.

I tillegg er statistikken over stein og jordmasser mangelfull.

I rapporten beskrives ulike tiltak som kan bidra til en bedre håndtering og prosjektet anbefaler at det jobbes videre med flere virkemidler, som omfatter alt fra gjennomgang av regelverkene, digital markedsplass for kjøp og salg av overskuddsmasser, og bedre veiledning.

Mange tiltak og virkemidler som kan utløse tiltakene

1. september overleverte prosjektet en omforent rapport og anbefalinger til departementene om hva det mener det er viktig å se på videre.

Prosjektet anbefaler å starte det videre arbeidet med å gå dypere inn i regelverkene. Et slikt arbeide vil bestå i å lage en digital veiledning. Det forventes at dette arbeidet vil avdekke behov for endringer i regelverket. Prosessene med veileder og regelverk må derfor sees i sammenheng.

Det er også viktig å prioritere nærmere utredning av de andre tiltakene og virkemidlene som prosjektet anbefaler. Mange av virkemidlene involverer flere ulike etater og forutsetter et videre og tett samarbeide. Gjennom dette prosjektet er det lagt et godt grunnlag for et slikt samarbeid, som prosjektet mener det er viktig å prioritere videre.

Kilde: Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109