23948sdkhjf

Standarden for lydklasser er revidert

| Medlemsnyhet | Bedrift Standard Online AS

Byggteknisk forskrift (TEK) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger. For tekniske krav henviser TEK17 til klasse C i standarden NS 8175:2012. En ny utgave av denne standarden er nå utgitt.

Den reviderte standarden må gjennom en konsekvensanalyse ved Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og en godkjenningsprosess før den kan brukes i forhold til TEK17.

Utvidelse av grenseverdier for boliger ved bassen, det vil si ved lave frekvenser ned til 50 Hz, ble undersøkt og inngående vurdert under revisjonen av standarden. En annen sak som ble mye diskutert i arbeidet med den nye utgaven, er kriterier for utendørs støy i relasjon til T-1442 som angir retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Begge disse punktene har medført endringer.

NS 8175 angir grenseverdier for de fleste bygningene den byggtekniske forskriften gjelder for. Standarden inneholder fortsatt fire lydklasser (A, B, C og D). Klasse C i utgaven fra 2012 er fremdeles knyttet til TEK17 inntil myndighetene bestemmer noe annet.

Det er gjort en rekke endringer som for eksempel at skolefritidslokaler er flyttet fra barnehager til skoler fordi lokalene for SFO/AKS som oftest er på skoler. Vurdering av grenseverdier for forstyrrende komponenter i støy fra tekniske installasjoner er forenklet ved at verdiene for lave frekvenser er gitt i en tabell.

Lydisolasjon i boliger
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjennomført en undersøkelse av folks opplevelse og tilfredshet av lydforhold i boliger i årene 2015-2016. Undersøkelsen ble gjort ved boliger bygget etter grenseverdier i NS 8175 fra hhv. 2008 og 2012. Denne viste at det er mange som blir plaget av støy ved lave frekvenser (i bassen), og at det er behov for å inkludere frekvenser ned til 50 Hz for vurdering av lydforhold i boliger. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med trinnlyd.

Parallelt med DiBKs undersøkelse tok Standard Norge og standardiseringskomiteen for akustikk initiativ til å undersøke med medlemmer av Norsk Akustisk Selskap (NAS) om deres erfaringer med hvilke akustiske målestørrelser som er mest egnede for befolkningens opplevelse av lydforhold. Resultatene fra begge undersøkelsene har blitt brukt for valg av grenser i arbeidet med den nye utgaven av standarden.

De foreslåtte grensene for boliger ble kommentert da standarden var på høring, spesielt av produsentene, til å være for strenge for dagens løsninger. Komiteen vurderte grenseverdiene på nytt, og dette førte til noe lemping av grenseverdier etter høringen slik at endringene ikke ville bli for strenge for lette konstruksjoner. Det finnes allerede tekniske løsninger som ivaretar de endrede grensene i den reviderte standarden. 

Utendørs grenseverdier
Grenseverdier for arealplanlegging i støysoner etter T-1442 har vært i NS 8175 siden T-1442 ble utgitt i 2005. Bransjen meldte om problemer med å overholde grensene på oppholdsarealer ved bygninger, særlig utenfor vinduer i byområder. I den nye utgaven av standarden er grenseverdiene for støy utenfor vinduer relatert kun til minst ett soverom i boligen siden TEK17 krever at minst ett av soverommene skal ha vinduer med lufting.

Grenseverdier for oppholdsarealer er fremdeles gjengitt fra T-1442. Det forutsettes at grenser for utendørs arealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i T‑1442 ivaretas ved arealplanlegging i reguleringsplaner og -bestemmelser.

Grenseverdiene for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder er uendret, og disse må ivaretas ved lydisolering av fasaden.

Universell utforming av restauranter og spisesteder
2012-utgaven av NS 8175 ble spesielt oppdatert med hensyn til krav om universell utforming og tilgjengelighet for alle. Spesielt i forhold til restauranter og spisesteder er det meldt om store utfordringer med hensyn til støy som skaper problemer for tilgjengelighet for funksjonshemmede (NIBR rapport 2011:102). Den nye utgaven av standarden har bare mindre justeringer av grenseverdier som ivaretar universell utforming, men det er nå gitt veiledning for vurdering av akustisk kapasitet på restauranter og spisesteder. Det kan beregnes hvordan man kan vurdere lydmessig tilgjengelighet utfra antallet personer og volum.

Aktuelle lenker

(Denne artikkelen har også stått på trykk i Byggeindustrien nr. 11-2019.)

Kjøp standarden her


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Standard Online AS

Mustads Vei 1
0283 Oslo
Norge

Send til en kollega

0.069